Uvjeti korištenja


● Vašim odabirom/klikom na „Prihvaćam“ prilikom registracije na web stranici nutrigap.hr (u nastavku: „Aplikacija“) smatrati će se da ste upoznati s odredbama ovih Uvjeta i da ih prihvaćate. Ako se djelomično ili u cijelosti ne slažete s odredbama ovih Uvjeta, nemojte koristiti Aplikaciju.

● Prihvaćanjem ovih Uvjeta jamčite da imate status „zdravstvenog radnika“, kako je on definiran hrvatskim propisima.

● Prihvaćanjem ovih Uvjeta ujedno prihvaćate korištenje Aplikacije samo za potrebe dopuštene Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (ako je on primjenjiv s obzirom na potkategoriju zdravstvenog radnika kojoj pripadate). Za sve eventualne nejasnoće ili pitanja u svezi korištenja Aplikacije možete se obratiti njezinom vlasniku, društvu G-M Pharma Zagreb d.o.o., Zagreb, Velika cesta 74, OIB: 25824643132 (u nastavku: “Vlasnik“) na mail adresu: g-m-pharma@g-m-pharma.hr

● Prihvaćanjem ovih Uvjeta pristajete i na primanje obavijesti ili poruka, uključivo i onih marketinškog karaktera, a u granicama dane privole za obradu osobnih podataka.

● Odredbe ovih Uvjeta bit će Vam trajno dostupne, sa svim eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama.

● Kolačići su datoteke koje se mogu postaviti na tvrdi disk računala, nakon danog dopuštenja u skladu s odredbama „Politike privatnosti“ objavljene na Aplikaciji.


Registracija i korištenje Aplikacije


● Registracija korisničkog računa zahtijeva od Vas da stavite na raspolaganje Vlasniku podatke navedene na stranici registracije te Vaše korisničko ime i lozinku. Jamčite da su podaci koje dajete istiniti i potpuni te da ćete ih ažurirati, ako to bude potrebno.

● Vlasnik pridržava pravo, u skladu s mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju, ​provjeriti točnost podataka koje ste dostavili.

● Održavati ćete povjerljivost i sigurnost Vašeg korisničkog računa, a osobito se obvezujete da nećete dopustiti drugoj osobi da za pristup Aplikaciji koristi Vaše korisničko ime i lozinku.

● Obvezujete se da Aplikaciju nećete koristiti za bilo koji oblik automatske obrade podataka u svrhu svoje ili tuđe promidžbene aktivnosti ; da nećete omalovažavati, ometati, vrijeđati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da nećete objavljivati pornografski sadržaj; da nećete reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duhan ili duhanske proizvode; da nećete reklamirati zabranjene opojne tvari, odnosno općenito koristiti Aplikaciju za bilo kakve nezakonite, zavaravajuće, zlonamjerne ili diskriminatorne radnje.

● Obvezujete se da nećete imati više od jednog korisničkog računa, odnosno jednog korisničkog imena.

● Vlasnik ima pravo odmah ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te Kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (ako je primjenjiv), ili pak sadržaj kojim se na bilo koji način povrjeđuju prava trećih osoba, a posebice prava bolesnika.


Vlasnička i autorska prava


● U pogledu medicinske edukacije na Aplikaciji Vlasnik će postupati u dobroj vjeri i poduzimat sve što je u njegovoj moći da osigura: poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, Kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (ako je primjenjiv); zaštitu osobnih podataka; zaštitu dostojanstva; zabranu diskriminacije; zaštitu autorskih i srodnih prava; promicanje humanih vrijednosti. Međutim, Vlasnik ne može jamčiti za točnost, vjerodostojnost i istinitost podataka objavljenih na Aplikaciji, te u tom smislu u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu odgovornost koja bi mogla nastati iz ili u svezi korištenja Aplikacije, a osobito zbog oslanjanja na informacije ili stavove koji su postali dostupni njenim korištenjem.

● Korištenjem Aplikacije suprotno ovim Uvjetima izlažete se riziku odgovornosti za štetu Vlasniku, njegovim zaposlenicima i poslovnim partnerima te svim trećim osobama.

● Zabranjen je svaki oblik umnožavanja, kopiranja, korištenja ili bilo koji drugi oblik iskorištavanja tuđih autorskih i srodnih prava na sadržajima dostupnim na Aplikaciji bez prethodne pisane dozvole Vlasnika, odnosno drugog nositelja autorskih i srodnih prava.

● Vlasnik može izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete, o ćemo će Vas obavijestiti prilikom Vaše prve sljedeće prijave za korištenje Aplikacije te će svaku izmjenu ili dopunu Uvjeta učiniti stalno dostupnom. Nakon obavijesti o izmjenama ili dopunama Uvjeta, svakim daljnjim nastavkom korištenja Aplikacije, Vi pristajete na izmijenjene ili dopunjene Uvjete, koji će se primjenjivati na Vaš daljnji odnos s Vlasnikom.

● Ako Vlasnik ne iskoristi neko svoje pravo utemeljeno na ovim Uvjetima ili na propisima Republike Hrvatske, takvo postupanje neće se smatrati Vlasnikovim odricanjem od tog ili nekog drugog prava, te će mu ta prava i nadalje biti na raspolaganju.


Ograničenje i isključenje odgovornosti


● Korisnici Aplikacije na vlastitu odgovornost pristupaju i koriste ovu Aplikaciju. Pristupanje i korištenje Internet stranica trećih osoba do kojih dođe preko linka koji se nalazi na Aplikaciji, podliježe pravilima tih trećih osoba nad kojima Vlasnik nema kontrolu. Stoga, Vlasnik ne snosi bilo kakvu odgovornost ​koja bi mogla nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica do kojih je moguć́ pristup s ove Aplikacije, kao ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njihovom sadržaju.

● Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će Aplikacija, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).


Osobni podaci


● Da biste koristili Aplikaciju, ​na stranici registracije ​dobrovoljno pristajete Vlasnik​u otkriti svoje osobne podatke koji se na toj stranici traže, a za čiju ste točnost, potpunost i ažurnost odgovorni Vi. Pobliže uvjete koji reguliraju materiju osobnih podataka, njihovu obradu, zaštitu i druga relevantna pitanja, možete pronaći pod „Politika privatnosti“, koristeći link na Aplikaciji.

● Prilikom korištenja Aplikacije obvezujete se da drugim korisnicima nećete učiniti dostupnim bilo koji sadržaj kojim bi se ugrožavala prava trećih osoba, posebice autorska i srodna prava te prava bolesnika. U vezi s potonjim, pri poduzimanju bilo koje vrste aktivnosti na Aplikaciji obvezujete se poduzeti sve potrebne mjere radi anonimizacije podataka o bolesnicima, kako se ni na koji način ne bi mogao otkriti identitet pojedinog bolesnika, a u suprotnom snosite isključivu odgovornost za povredu tajnosti podataka o bolesnicima.


Prekid i obustava korištenja


● Imate u svakom trenutku pravo prekinuti korištenje Aplikacije bez posebnog obrazloženja. I Vlasnik ima pravo u svakom trenutku, bez prethodne posebne obavijesti, obustaviti mogućnost korištenja Aplikacije u cijelosti, ili samo njenih pojedinih dijelova, a posebice ako ste povrijedili bilo koju odredbu ovih Uvjeta, pozitivnih propisa Republike Hrvatske ili primjenjivog kodeksa. ​U tom slučaju nemate pravo na naknadu štete, a i pristajete na mogućnost gubitka pristupa pojedinim ili svim datotekama i/ili drugim sadržajima koji mogu biti pohranjeni na Vašem korisničkom računu, odnosno unutar Aplikacije.


Završne odredbe


● Ako je pojedina odredba ovih Uvjeta u suprotnosti s prisilnim propisima, ništetnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost čitavih Uvjeta, te će se, umjesto ništetne odredbe, primjenjivati odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa koje uređuju to područje.

● Sve eventualne nesporazume iz i u svezi ovih Uvjeta, Vi i Vlasnik ćete nastojati riješiti mirnim putem. Za slučaj spora, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu i primjena prava Republike Hrvatske.


Kontaktirajte nas:

Ako imate pitanja o uslugama ili ovim Uvjetima, ili želite dati povratne informacije, molimo kontaktirajte nas na g-m-pharma@g-m-pharma.hr


G-M Pharma Zagreb d.o.o.